Pobl Ifanc

Gweithio gyda Phobl Ifanc

Rydym ni’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Ynys Môn a Gwynedd o fewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned.

Rydym ni’n darparu’r gwasanaethau canlynol:

Amser i Siarad

Mae ein gwasanaeth Amser i Siarad yn gyfle i blant a phobl ifanc siarad am iechyd meddwl, i gael gwybodaeth a chefnogaeth un-i-un cyfrinachol. Caiff Amser i Siarad ei gynnal mewn ysgolion a cholegau ar hyd a lled Ynys Môn a Gwynedd, yn ogystal â lleoliadau cymunedol lleol, ac mae’n defnyddio Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) ac adnoddau a thechnegau Ymwybyddiaeth Ofalgar i alluogi plant a phobl ifanc i gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain.

Cyrsiau Rheoli Gorbryder

Rydym ni’n cynnal cyrsiau hunan-reoli pum wythnos a chwe wythnos ar gyfer pobl ifanc 14-18 a 19-35 oed yn y gymuned. Rydym ni hefyd yn cynnal cyrsiau mewn partneriaeth â cholegau lleol ledled Ynys Môn a Gwynedd. Caiff y cyrsiau eu cynnal gyda fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) sy’n edrych ar y berthynas rhwng sut mae ein meddyliau yn effeithio ar ein hemosiynau a’n teimladau, sydd yna’n effeithio ar ein hymddygiad. Mae rhai cyrsiau hefyd yn ymgorffori ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar penodol.

Ymwybyddiaeth ofalgar .b

Mae .b (sy’n cael ei ynganu fel dot-bî) yn gwrs ymwybyddiaeth ofalgar 10 sesiwn hwyl, diddorol a defnyddiol ar gyfer pobl ifanc. Caiff ei addysgu gyda delweddau, clipiau ffilm a gweithgareddau trawiadol sy’n dod ag ymwybyddiaeth ofalgar yn fyw. Rydym ni’n addysgu cyrsiau .b yn y gymuned ar draws Ynys Môn a Gwynedd ac mae’n rhoi i blant a phobl ifanc sgil bywyd y gallant ei ddefnyddio:

  • i deimlo’n hapusach, yn dawelach eu meddwl ac yn fwy bodlon
  • i wella perthnasau ag eraill
  • i’w helpu i ganolbwyntio a dysgu’n well
  • i ymdopi â straen a gorbryder

Gweithdai Gwrth-Stigma

Prif ffocws gwaith Amser i Siarad yw gwaith gwrth-stigma. Stigma yw un o’r rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag ceisio cymorth am broblemau iechyd meddwl. Nod ein Gweithdai Gwrth-Stigma yw addysgu pobl ifanc o ran beth yw stigma mewn perthynas â phroblemau iechyd meddwl, beth yw effaith a chanlyniadau stigma, a beth allwn ni ei wneud i’w drechu.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid yn gwrs deuddydd gyda’r nod o addysgu’n gywir am y prif broblemau iechyd meddwl y mae pobl ifanc yn eu profi heddiw.

Caiff y cwrs ei gynnal gan ddilyn model syml fel y gall pobl ifanc ddysgu sut i roi cymorth i atal problem iechyd meddwl rhag datblygu’n gyflwr mwy difrifol, yn annog pobl ifanc i hyrwyddo adfer iechyd meddwl da, ac yn egluro sut i roi cysur i berson sy’n profi gofid meddyliol.